20+ ERRORS DE GOOGLE SEARCH CONSOLE: COM DETECTAR-LOS I CORREGIR-LOS

Errors Google Search Console

Índex d’errors de Google Search Console:

Errors DNS

Error que sorgeix quan el servidor intenta llegir el domini i no ho pot fer per un error a les DNS. Si no es tenen els recursos per a solucionar-lo, s’ha de contactar amb el proveïdor de hosting.

Connectivitat del servidor

Aquest error apareix quan Google es troba el servidor caigut quan intenta rastrejar el nostre lloc web. A Google Search Console, ens sortirà un gràfic avisant-nos dels erros que s’han anat trobant en el temps.

Error de servidor

Indica que hi ha hagut un error del servidor (5xx), de manera que hem de revisar que estigui funcionant i que no hi hagi cap incidència en el seu funcionament.

Error de redirecció

Google ens indica que hi ha hagut un error de redirecció amb la URL i no l’ha pogut rastrejar. Haurem de revisar que no hi hagi una cadena o un bucle de redireccions o que no es redirigeixi a una URL massa llarga o incorrecta.

La URL enviada retorna un soft 404

Error que ens diu que la pàgina retorna un codi de resposta correcte (200) però que el contingut sembla el d’una pàgina 404, de manera que hauríem de revisar-lo i corregir-lo si volem que s’indexi bé.

No s’ha pogut trobar la URL enviada (404)

Google ens indica que la URL que hem enviat al sitemap retorna un error 404, de manera que no la pot indexar. Per a solucionar-lo, haurem de treure la URL del sitemap o revisar perquè la pàgina està donant aquest error i corregir-lo.

La URL enviada s’ha bloquejat degut a un altre problema de tipus 4xx

La URL no s’ha pogut indexar ja que està donant un codi de resposta 4xx (diferent a 401, 403 i 404). Haurem de revisar quin codi de resposta està donant i perquè per poder solucionar-ho i que Google pugui indexar la pàgina correctament. Si no la volem indexar, l’haurem de treure del sitemap.

Indexada, no enviada al sitemap

La URL s’ha indexat, tot i que no s’ha enviat al sitemap. Per solucionar-ho, haurem d’afegir-la al sitemap si la volem indexar o afegir-li l’etiqueta noindex i bloquejar-la al robots.txt si no la volem indexar.

La pàgina s’ha indexat sense contingut

Google ha indexat la pàgina, però no ha pogut trobar cap contingut en ella. Haurem de revisra que no s’estigui bloquejant el contingut amb contrasenya i que no hi hagi cap problema de renderitzat.

Indexada, però bloquejada pel robots.txt

Indica que s’ha enviat aquesta pàgina per indexar, però, a la vegada, està bloquejada per l’arxiu robots.txt. Per solucionar-ho, haurem de treure-la del sitemap si no la volem indexar o eliminar el bloqueig a l’arxiu robots.txt si volem que Google l’indexi.

La URL enviada conté l’etiqueta ‘noindex’

Indica que s’ha afegir aquesta pàgina al sitemap per indexar, però alhora, s’està indicant a l’etiqueta robots o en la capçalera HTTP que no s’indexi. Per solucionar-ho haurem de treure-la del sitemap si no la volem indexar, o eliminar el noindex de l’etiqueta robots (o directament eliminar l’etiqueta robots si no la fem servir per res més) si volem que s’afegeixi a l’índex de Google (i altres cercadors).

La URL enviada retorna una sol·licitud no autoritzada (401)

Google ens indica que la URL s’ha enviat correctament al sitemap però que aquesta retorna un error 401 i no és accessible. Per solucionar-ho, haurem de revisar aquest error i assegurar-nos que retornem un 200 o bé l’haurem de treure del sitemap si no la volem indexar.

La URL enviada retorna l’error 403

S’indica que la URL enviada retorna un error d’estat 403 (prohibit) i no es pot indexar. Si la URL ha de ser accessible per tots els usuaris, haurem d’arreglar l’error 403. No obstant, si no la volem indexar, haurem d’eliminar-la del sitemap.

Bloquejada per una eina per eliminar pàgines

S’indica que la URL s’ha eliminat de l’índex de Google usant l’eina de Google Search Console, de manera que no s’indexarà de nou. Per solucionar-ho, haurem d’afegir l’etiqueta noindex a la URL per evitar que Google la indexi de nou passats 90 dies.

Rastrejada: actualment sense indexar

Google ha rastrejat la URL però encara no l’ha pogut indexar. Normalment, aquest error apareix en URLs molt noves. En aquest cas, haurem d’esperar uns dies a que Google indexi la pàgina. En el cas que no passi, haurem de millorar el seu contingut i enllaçat perquè Google consideri oportú indexar-la.

Descoberta: actualment sense indexar

Google ha descobert la URL però encara no l’ha rastrejat ni indexat. Normalment, només hem d’esperar uns dies perquè la URL s’indexi. Si no és així, haurem de revisar els logs per veure que el robot de Google pugui accedir al contingut sense problemes.

Pàgina alternativa amb etiqueta canònica adequada

Ens indica que totes les pàgines que no s’han indexat perquè Google ha detectat l’etiqueta canonical apuntant a una altra pàgina. Per tant, Google segueix la indicació de només indexar aquella pàgina. En aquest cas, hauríem de treure la URL del sitemap si no la volem indexar o eliminar l’etiqueta canonical si volem que s’indexin les dues URLs.

Duplicada: l’usuari no ha indicat cap versió canònica

Google ha detectat contingut duplicat en dues pàgines i l’usuari no ha indicat cap etiqueta canonical en cap d’elles, de manera que Google decidirà quina pàgina mostrar i quina no. En aquest cas, haurem de corregir el contingut duplicat o afegir una etiqueta canonical en una de les dues pàgines i treure del sitemap la que no volem indexar.

Duplicada: Google ha triat una versió canònica diferent a la de l’usuari

Google ha decidit que la pàgina de millor qualitat i, per tant, la que mostrarà, no és la versió canònica, sinó que és l’altra. Per corregir això, haurem de fer servir l’inspector de URLs de Google Search Console per saber quina URL ha sigut seleccionada per Google com a canònica i poder estudiar el perquè.

Han d’especificar-se “offers”, “review” o “aggregaterating”

La pàgina no conté aquests elements en el marcat Schema i almenys un d’ells hauria d’aparèixer. Per a corregir-ho, haurem d’afegir manualment o configurar els plugins que usem per afegir el marcat Schema a la nostra pàgina.

Falta el camp “price”

En el marcat Schema de la pàgina no s’indica el camp “price”, necessari per a les pàgines de producte, per exemple. Haurem d’afegir aquest camp en el format “12.34”, sense cap símbol de moneda.

A la puntuació li falten els valors màxim i mínim

Si fem servir valoracions de producte, haurem d’indicar quin és el valor mínim i màxim. Aquest error ens indica que no ho estem fent i, per tant, que ho hem d’afegir al nostre codi. Normalment, es fa servir el valor 5 com a màxim i el valor 1 (o 0) com a mínim.

El valor de la propietat “reviewcount” ha de ser positiu

Quan usem les valoracions de producte, hem d’indicar quantes valoracions tenim. Lògicament aquest valor mai pot ser negatiu. Si ens surt negatiu, haurem de revisar la programació per corregir l’error.

Els elements clicables estan massa a prop un dels altres

Aquest avís d’usabilitat ens indica que els elements clicables de la nostra pàgina estan massa junts, de manera que l’usuari en pot clicar un en comptes de l’altre per error. Normalment es refereix a la navegació en dispositius mòbils. Per corregir-ho, haurem de redissenyar la nostra pàgina per afegir més separació entre aquests botons i enllaços.

No s’ha definit cap viewport

La pàgina no conté cap viewport, que indica als navegadors com ajustar la pàgina segons el tipus de dispositiu. Per corregir-ho, haurem d’afegir aquesta etiqueta al codi de la nostra pàgina amb la configuració que volem. Relacionat amb aquest error, és important no fer servir imatges massa grans o elements fixes que facin que es pugui desplaçar la pàgina horitzontalment, ja que no és una pràctica molt recomanable.

El contingut és més ample que la pantalla

Aquest error ens indica que el contingut és massa ample i, per tant, s’habilita el desplaçament horitzontal de la pàgina. Per solucionar aquest problema, hem d’assegurar-nos que la pàgina té el CSS ben implementat per adaptar-se a totes les resolucions dels diferents dispositius.

El text és massa petit per llegir-lo

Google ens indica que el text de la nostra pàgina és massa petit per una correcta visualització, fet que obliga a fer zoom per llegir-lo correctament. Per corregir-ho, simplement hem de fer el text més gran o configurar que s’adapti correctament segons el dispositiu.